પ્રકાશિત કોલમ 🛡 વિચારો મા વૃદાવન ➖ ગુણવંત શાહ 🔰 સાહિત્ય વિશેષ ➖ રઘુવીર ચૌધરી 🛡 માનસ દર્શન ➖ મોરારી બાપુ 🔰 કેલીડોસ્કોપ ➖ મોહંમંદ માંકડ 🛡 ઝાકળ બન્યુ મોતી ➖ કુમારપાળ દેસાઈ 🔰 ઈદમતૃતીયમ ➖ વિનોદ ભટ્  1⃣…

*ગુજરાતમાં થયેલી પ્રથમ શરૂઆત *ગુજરાતનો પ્રથમ અનાથાશ્રમ :અમદાવાદ-૧૮૯૨ *અંગ્રેજી-કોઠી-વેપારી મથક -૧૬૧૩ *કન્યા શાળા - વર્નાક્યુલર સોસાયટી સ્થાપિત ,મગન કરમચંદ કન્યાશાળા- ૧૮૪૯ *કોગ્રેસ અધિવેશન (ગુજરાતમાં )અમદાવાદમાં -૧૯૦૨ *કો…